vrijdag 18 januari 2013

Reactie CD&V Tielt bij agendapunt 8 van de Gemeenteraad van 17 januari 2013 over de bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het schepencollege door een ruime invulling van het begrip dagelijks bestuur


8.        Hervaststellen reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen


Vooreerst wil onze fractie even refereren naar een vraag die meermaals werd gesteld door de Open VLD-fractie om in het dossier een overzicht te geven van de gewijzigde punten zodat de raadsleden een duidelijk overzicht krijgen van de wijzigingen. Zo hoefden zij niet het oude en het nieuwe document naast elkaar te leggen om de wijzigingen te zoeken.
Blijkbaar is de meerderheid vergeten dat zij hiervoor jarenlang vragende partij waren en telt deze opmerking alleen maar als men in de oppositie zit en moet men daar geen rekeningen mee houden als men eenmaal in de meerderheid zit.

Wij hebben toch de moeite gedaan om de 2 documenten naast elkaar te leggen en kwamen toch tot een opmerkelijke vaststelling.

Blijkbaar is de nieuwe meerderheid al na 15 dagen vergeten dat zij de vorige legislatuur in de oppositie zat en neemt ze onmiddellijk een loopje met de delegatiebevoegdheid van de gemeenteraad naar het schepencollege.

1. Waar in het vorige reglement het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van de werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdracht te gunnen op kredieten van de gewone dienst beperkt was tot een bedrag van 12.500 euro inclusief BTW, wordt dit in het nieuwe reglement ongelimiteerd tot de bedragen van de kredieten op de gewone dienst.

2. Waar in het vorige reglement het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van de werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdracht te gunnen op kredieten van de buitengewone  dienst beperkt was tot een bedrag van 12.500 euro inclusief BTW, wordt in het nieuwe reglement het bedrag bepaald als grens voor het voeren van de onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsprocedure. In mensentaal 67.000 euro exclusief BTW.

Als CD&V-fractie hebben we bedenkingen bij deze zeer grote uitbreiding van de delegatiebevoegdheid van de gemeenteraad naar het schepencollege door een zeer ruime invulling van het begrip dagelijks bestuur. CD&V heeft in de vorige legislatuur bewust niet gekozen om deze bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het schepencollege zo ruim te maken.

We willen deze discussie wel uitbreiden naar alle gemeenteraadsleden en vinden dat dit geen spel is tussen meerderheid en oppositie maar dat dit erboven staat. Het gaat hier over de verhouding tussen de gemeenteraadsleden enerzijds, zowel van de meerderheid en de oppositie, en het college van burgemeester en schepenen anderzijds. Alle gemeenteraadsleden worden hier geconfronteerd met het uithollen van de bevoegdheden van de gemeenteraad en met het onttrekken van het controlerecht van de gemeenteraad. Ook de raadsleden van de meerderheid worden hier beperkt in de inzage en het mee beslissen van belangrijke en omvangrijke dossiers.
We zullen dit even verduidelijken met een aantal voorbeelden: geen inspraak meer over de beslissingen inzake Carnaval, Tieltse feesten, Europafeesten en ander organisaties.
Geen inspraak meer over de aankoop van belangrijke, ingrijpende en omvangrijke dossiers. Enkele voorbeelden uit het verleden: de aankoop van de tijdsregistratie, het erelooncontract voor de afbraak van de Collegesite, de aankoop van de kopieermachines, de aankoop van de onkruidbestrijder, de aankoop van speeltoestellen, de aankoop van de virtuele servers, enz.
Ook geen inspraak en beslissing meer in de mediacampagne van WTV-Focus.

Rekening houdende dat er bij 25 raadsleden meer verschillende competenties aanwezig zijn dan in het 7-koppige Schepencollege om de verschillende dossiers en voorstellen te bekijken, vinden wij het zeer jammer dat de delegatie zo sterk verruimd wordt. Ook in het verleden werden er door de toenmalige oppositie regelmatig tussenkomsten gemaakt omtrent deze dossiers. In de fractie van de toenmalige meerderheid werden deze dossiers ook kritisch bekeken en besproken.

Ik verwijs naar de woorden van Schepen Bekaert in zijn tussenkomst op de gemeenteraad van 7 juni 2007: We geven hier als het ware een blanco cheque aan het schepencollege.
Weliswaar een blanco cheque met beperkingen maar toch zeer ruim.

Ook willen we de SP.A-fractie er even op wijzen dat uw fractie op de gemeenteraad van 7 juni 2007 (punt 5)  dit reglement niet heeft goedgekeurd.

Ik citeer de tussenkomst uit de notulen “Raadslid Bekaert  wijst er op dat m.b.t. het punt betreffende het verhuren van gemeentelijke eigendommen, het toekennen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik etc… de bepaalde duur van 9 jaar buitensporig lang is. Hiermee wordt wel zeer ruime bevoegdheid toegekend aan het schepencollege. In veel andere steden wordt het vestigen van onroerende zakelijke rechten helemaal niet gedelegeerd aan het schepencollege. Negen jaar betekent bovendien dat een schepencollege, buiten de gemeenteraad om, de bestuursploegen van de daaropvolgende twee legislaturen na de verkiezingen kan opzadelen met zware beslissingen die nooit door de gemeenteraad werden gevalideerd.
We stellen voor om “9 jaar” te vervangen door “3 jaar”. Einde citaat.

Blijkbaar is de SP.A-fractie nu wel van mening dat 9 jaar niet buitensporig lang is.

Het college van burgemeester en schepenen bewijst zo ook heel weinig vertrouwen te hebben in hun eigen raadsleden die door deze ruime delegatie buitenspel worden gezet. Het is een duidelijke keuze van het college om ruime bevoegdheden naar zich toe te trekken om zo ‘en petit comité’ de beslissingen te kunnen nemen en deze niet te moeten voorleggen aan de gemeenteraad. Zou dit ook iets te maken hebben met de krappe meerderheid?

Daarom vraagt de CD&V-fractie de hoofdelijke en mondelinge stemming om na te gaan of de raadsleden van de meerderheid zich zomaar buitenspel laten zetten.

dinsdag 10 april 2012

10 jaar vakantiewerking Babbeloe!

Vakantiewerking Babbeloe, voor kinderen met een beperking, is al lang geen ongekend begrip meer in Tielt, Izegem en Roeselare. De intergemeentelijke samenwerking die Babbeloe mogelijk maakt viert intussen haar 10de verjaardag! Lees meer.

Stadsvernieuwingsproject Masterplan Kortrijkstraat

De stad Tielt diende bij de Vlaamse overheid eind maart 2012 een project in binnen de oproep Stadsvernieuwing 2012 - ‘Thuis in de stad’. Het gaat om het project Masterplan Kortrijkstraat (o.a. ex-Collegesite). Lees meer.

Bron: www.tielt.be

woensdag 21 maart 2012

Promotieactie voor de Tieltse donderdagmarkt

Met de start van de lente wordt op 21 maart voor de tweede maal een promotieactie voor de West-Vlaamse wekelijkse markten gelanceerd. Deze actie is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers (OOWVM) en 33 West-Vlaamse steden en gemeenten waaronder Tielt. Inzet is een unieke winkeltas die de marktbezoeker via een spaarkaartenactie kan bekomen.

Spaaractie
Bij elke aankoop bij een marktkramer ontvang je een stempel. Je kan de volle spaarkaart (je verzamelt 11 stempels bij minstens 3 verschillende marktkramers) inruilen voor een herbruikbare milieuvriendelijk tas, verkrijgbaar bij de Dienst Onthaal in het Tieltse stadhuis. De deelnemende gemeenten financieren de draagtassen. Uit de volle spaarkaarten zullen bovendien nog een aantal winnaars geloot worden die een paraplu winnen.
Ga winkelen bij jouw favoriete marktkramers en spaar voor een unieke winkeltas!

De wekelijkse marktdag in Tielt vindt plaats op donderdag, van 8.00 tot 13.00 uur in de Sportlaan te Tielt.


vrijdag 16 maart 2012

Aanleg van een natuurlijk speelterrein in de groenzone “Ringlaan”

Aanleg van een natuurlijk speelterrein in de groenzone “Ringlaan”
(Klik op deze link voor het artikel in de CD&V Nieuwsbrief)

De huidige zone tussen de Ringlaan, de Fonteinestraat, de Burggraaf Vande Vyverelaan en de vroegere Krommewalstraat wordt heringericht en aangelegd als speelterrein. Voor de aanleg worden grond-, nivelleringswerken en uitrustingswerken uitgevoerd, dienen er struiken en bomen te worden gerooid en worden er groenaanplantingen voorzien. Er worden natuurlijk ogende ophogingen (speelheuvels, speelberm, crossheuvel) en uitgravingen (zompige ondiepe waterplas en droge speelgrachten) voorzien. De taluds van de Poekebeek worden waar mogelijk afgevlakt. Voorst worden er kruiptunnels (betonnen buizen), een amfitheater, een knuppelpad, een houten vlonder en brugjes ontworpen. De afsluitbare opslagplaats is bestemd voor sjorpalen voor jeugdbewegingen. Er wordt een 2 meter breed loop- en joggingpas aangelegd en verhakseld hout (Finse piste). De Finse piste kan gebruikt worden als wandel-, loop- en joggingpad. Er zijn 2 zitbanken voorzien, specifiek voor jongeren (boomstam-zitbank model). Er worden nog 2 extra zitbanken voorzien voor de doelgroep ouderen en ouders met kinderen.

Omwille van de veiligheid voor de spelende kinderen wordt het terrein volledig omheind. Het terrein wordt echter niet afgesloten zodat o.a. buurtbewoners, die reeds gebruik maakten van de groenzone, blijvend gebruik kunnen maken van de groenzone.
Door de ruime heraanplantingen is het uiteindelijk beplante oppervlakte groter dan voorheen. Enkel de minder vitale of zieke bomen en de bomen noodzakelijk voor de realisatie van het ontwerp werden geveld.

Met de aanleg van het speelterrein worden verschillende doelgroepen aangesproken (jeugdbewegingen, kinderen, ouderen, joggers, wandelaars, buurtbewoners, …).
De bouwvergunning voor de aanleg van het natuurlijk speelterrein in de groezone “Ringlaan” is verkregen. Het speelterrein ligt in parkgebied en de voorschriften luiden als volgt : Parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. Het groene karakter van de zone blijft behouden, doch de ingrepen maken het mogelijk het terrein actiever te gebruiken.
Er werd door het stadsbestuur een subsidie-aanvraag ingediend en bekomen voor de Finse piste die volledig zal voldoen aan de eisen van Bloso. Zo zal de piste worden verlicht. De verrekening en de aanpassingen voor de verlichting worden aan de gemeenteraad van 5 april voorgelegd.
De schorsing van de werken wordt beëindigd op 15 april. Vanaf dan start de aannemer met de aanleg van de Finse piste. In juni wordt de kabel voor de verlichting aangelegd. Nadien kan de aannemer verder doen met grondbewerkingen en bezaaiingen. Rond half juni tot half juli worden de vlonder, brugjes, zitbanken, infobord, fietsersluis, afsluitingen, poorten, cross-parcour aangelegd en de gehele afwerking.

In oktober - november wil het Stadsbestuur van Tielt in samenwerking met de Jeugdraad en de Torenvalk op de dag van de natuur een plantdag organiseren om samen met de jeugdbewegingen de aanplantingen te doen.